Fem Noll Noll

 • Skottets apikala meristem och bonsaieffekten

  Vegetativ tillväxt är tillväxt av blad, stam och rötter (vilket kan jämföras med generativ tillväxt som är tillväxt av blommor, frukt och frön). I ett skott är källan till tillväxt en apikalt belägen tillväxtvävnad (meristem) vilket på engelska kallas SAM (Shoot Apical Meristem). Det är cellerna i SAM som delar sig och ger upphov till…

 • Soil Matric Potential (SMP)

  Substrat, eller blandningen av substrat, måste kunna hålla adekvata mängder av både vatten och närsalter samt andra näringsämnen samtidigt som det ska tillåta vattnets rörelse och gasutbyte. Alla substrat har en Soil Matric Potential (SMP) som är substratets inneboende förmåga att retinera vatten. Detta är en effekt av vattnets ytspänning och diverse elektriska krafter mellan…

 • Juniperus chinensis

  Allmänt Ursprungligen från området kring Kina och Mongoliet (hardiness zone 4-8 vilket gör att arten passar mycket bra i svenska förhållanden [Linköping: 7a, Skåne: 8a] – hardiness zone 4-8 motsvarar ungefär svenska odlingszoner 1-8). Vinter Sol Omplantering Beskärning Tråd Vatten Växtnäring Skadedjur Övrigt

 • Bland-Altman plot i R

  Till att börja med genererar vi data som skulle kunna vara analysresultat från två olika metoder: library(tibble) set.seed(13) x <- runif(100, 0, 100) ba_data <- tibble(method_A = x, method_B = 1.10 * x – 0.001 * x^2 + rnorm(100, 0, 1) * (2 + 0.05 * x) + 15) Ibland vill man ha medelvärdet av…

 • Monty Hall-problemet i R

  Monty Hall-problemet är baserat på en gammal TV-serie som hette Let’s Make a Deal. En deltagare i programmet blev visad tre stängda dörrar (numrerade 1, 2 och 3). Bakom varje dörr finns en belöning. En av belöningarna är dyrbar (traditionellt en bil) och de två andra är mindre dyrbara (traditionellt en get). Deltagaren får välja…

 • OLS, Deming och Passing Bablok-regression i R

  Vid regressionsanalys tar vi fram ett matematiskt förhållande mellan två variabler. Ibland är regressionsanalys inte tillämpbart alls av olika anledningar. Ibland kan valet av regressionsmetod spela roll för hur bra det matematiska sambandet avspeglar det verkliga förhållandet mellan variablerna. Nedan följer tre exempel på hur regression kan utföras. Dessa exempel är valda för sin tillämpbarhet…

 • Shapiro-Wilks test för normalfördelning i R

  Shapiro-Wilk är ett av flera test för att avgöra om en variabel är normalfördelad. Normalfördelning är som bekant ett viktigt antagande i de flesta fall då vi önskar använda parametriska metoder. I R kan vi använda Shapiro-Wilk på följande sätt Detta ger följande output: Vi förkastar inte nollhypotesen (att fördelningen är normalfördelad). Vi tolkar detta…

Har du några bokrekommendationer?