Shapiro-Wilks test för normalfördelning i R

Shapiro-Wilk är ett av flera test för att avgöra om en variabel är normalfördelad. Normalfördelning är som bekant ett viktigt antagande i de flesta fall då vi önskar använda parametriska metoder.

I R kan vi använda Shapiro-Wilk på följande sätt

shapiro.test(mtcars$mpg)

Detta ger följande output:

	Shapiro-Wilk normality test


data:  mtcars$mpg
W = 0.94756, p-value = 0.1229

Vi förkastar inte nollhypotesen (att fördelningen är normalfördelad). Vi tolkar detta som att vår variabel är approximativt normalfördelad (eller annorlunda uttryckt vår variabel är inte signifikant icke-normalfördelad).

Shapiro-Wilks test har högst statistisk styrka av alla normalfördelningstest (1). Vissa menar att Shapiro-Wilk bara bör användas i fall med under 50 observationer då den höga statistiska styrkan kan göra att minsta lilla avvikelse från normalfördelning kan ge signifikanta resultat. I dessa fall rekommenderas istället Kolmogorov-Smirnov (2).

  1. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18639594?utm_source=wikipedia
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6350423/

Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *